REGULAMENTUL CONCURSULUI "Cea mai mare trăznaie a pufosului tău"

REGULAMENTUL CONCURSULUI "Cea mai mare trăznaie a pufosului tău"

INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În legătură cu punerea în aplicare a Concursului: "Cea mai mare trăznaie a pufosului tău", prelucrăm datele cu caracter personal ale Participanților la Concurs. Mai jos, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare "GDPR"), vă oferim informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră în cazul în care vă înscrieți pentru a participa la Concurs.

1. Administratorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este zooplus Polska Sp. Z o. o. o. cu sediul social în Cracovia, Prądnicka 20A, 30-002 Cracovia, KRS 0000428546, număr de identificare fiscală NIP 6772370361, număr statistic REGON 122628617, capitalul social integral vărsat este de 104.750,00 PLN (denumit în continuare "Organizatorul"). Administratorul de date poate fi contactat prin intermediul detaliilor de contact sau al numărului de telefon +48 12 20 05 223

2. Organizatorul a desemnat un RESPONSABIL PENTRU PROTECȚIA DATELOR, care poate fi contactat în toate aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și de exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor, prin intermediul adresei de e-mail: iod@zooplus.com.

3. Datele dumneavoastră cu caracter personal, sub forma numelui și prenumelui sau a numelui individual folosit pe Instagram (nickname), iar în cazul Câștigătorilor Concursului suplimentar sub forma datelor de adresă și a numărului de telefon, vor fi prelucrate în vederea desfășurării Concursului "Cea mai mare trăznaie a pufosului tău", la care ați aderat în mod voluntar prin trimiterea Înscrierii la Concurs, în baza intereselor legitime urmărite de Organizator, respectiv: a. și anume, pentru desfășurarea Concursului în conformitate cu regulamentul acestuia, inclusiv pentru transferul Premiului, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din promisiunea făcută (descrisă în regulament), adică legate de evaluarea lucrărilor, selecția câștigătorilor și transferul Premiilor) (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR). De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopul de a stabili sau de a da curs unor posibile pretenții sau de a se apăra împotriva unor astfel de pretenții din partea Organizatorului - temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este un interes legitim [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD], care constă în protejarea drepturilor și intereselor sale economice. Datele cu caracter personal nu fac obiectul unui proces decizional automatizat în cadrul acestei profilări.

4. Datele dvs. vor fi prelucrate într-o măsură adecvată, nu mai mult decât pe durata Concursului, iar în cazul câștigătorilor - nu mai mult decât până la livrarea premiului sau până la clarificarea eventualelor reclamații. După această perioadă, datele pot fi prelucrate numai dacă rezultă din legile general aplicabile. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. personale.

5. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul de a vă transfera datele. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la organismul de supraveghere care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal atunci când consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv RGPD. În România, autoritatea de supraveghere este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ANSPDCP. O obiecție la prelucrarea datelor în scopurile indicate la punctul 3 poate fi depusă pentru motive legate de situația specifică a persoanei vizate. În scopuri probatorii, administratorul (Organizatorul) solicită ca obiecțiile să fie făcute în scris sau în format electronic.

6. Furnizarea datelor cu caracter personal de către dumneavoastră este voluntară. Nu sunteți obligat să vă furnizați datele, dar consecința nefurnizării acestora este imposibilitatea de a participa la Concurs sau de a vă trimite un premiu în cadrul Concursului.

7. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi companiile de curierat responsabile de livrarea premiului câștigătorului. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispoziția entităților autorizate în baza legislației aplicabile. 8. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către o țară terță sau o organizație internațională din afara Spațiului Economic European.

Concursul se desfășoară prin intermediul Instagram. Datele cu caracter personal furnizate în cadrul Concursului prin intermediul contului de Instagram sunt, de asemenea, prelucrate de Meta Platforms Ireland Ltd, cu sediul social la 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. Datorită faptului că Concursul se desfășoară prin intermediul Instagram, Instagram prelucrează datele cu caracter personal ale participanților independent de administrator, în calitate de furnizor de servicii ale serviciilor platformei Instagram. Pentru a afla mai multe despre prelucrarea datelor de către Instagram, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy.

REGULAMENTUL CONCURSULUI cu denumirea "Cea mai mare trăznaie a pufosului tău"

(denumite în continuare "Termeni și condiții")

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Concursul prevăzut în Regulament se desfășoară sub denumirea "Cea mai mare trăznaie a pufosului tău" (denumit în continuare "Concursul").

2. Concursul este organizat de zooplus Polska Sp. z o. o. o. cu sediul social în Cracovia, Prądnicka 20A, 30-002 Cracovia, KRS 0000428546, număr de identificare fiscală NIP 6772370361, număr statistic REGON 122628617, capitalul social integral vărsat este de 104.750,00 PLN (denumit în continuare "Organizatorul").

3. Concursul se desfășoară în România, prin intermediul platformei Instagram.

4. Concursul nu este în niciun fel sponsorizat, aprobat, operat de către sau asociat cu Meta. Meta nu este responsabilă pentru desfășurarea Concursului. Instagram este o marcă înregistrată a Meta.

5. Concursul se desfășoară în perioada 16.12.2022 din momentul postării  - 19.12.2021 până la ora 14.00 (denumită în continuare "Perioada de desfășurare a Concursului") prin intermediul rețelei de socializare www.Instagram.com pe profilul oficial al Organizatorului, aflat la adresa de internet https://www.Instagram.com/zooplus_ro.

6. La Concurs se poate înscrie orice persoană fizică, consumator în sensul articolului 22[1] din Codul Civil, cu domiciliul pe teritoriul României, majoră, cu capacitate juridică deplină de exercițiu, precum și care are un profil individual pe rețeaua de socializare Instagram (denumită în continuare "Participant").

7. Nu pot participa la Concurs angajații Organizatorului și soții, soțiile, ascendenții, descendenții, frații și surorile acestora, precum și persoanele adoptate de către angajații Organizatorului sau adoptatorii acestora. "Angajați" înseamnă persoanele angajate în baza unui raport de muncă, a unui contract de drept civil sau care îndeplinesc funcții în cadrul unor organisme. În cazul în care Câștigătorul se dovedesc a fi persoanele enumerate la punctul 7, aceste persoane pierd dreptul la premiu.

8. Pentru a selecta Câștigătorul concursului, organizatorul desemnează un comitet de concurs (denumit în continuare "juriu") format din trei persoane.

II. REGULI DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

1. Informațiile despre Concurs vor fi publicate împreună cu un link care face trimitere la conținutul Regulamentului pe profilul oficial al Organizatorului, aflat la adresa de internet https://www.Instagram.com/zooplus_ro, în data de 16.12.2022.

2. Pentru a participa la Concurs, este necesară citirea Regulamentului în perioada de desfășurare a Concursului, precum și îndeplinirea sarcinii de concurs și depunerea acestora la Concurs. Sarcina de concurs (în continuare: "Sarcina de Concurs" constă în scrierea unui comentariu care să descrie cea mai mare trăznaie pe care a făcut-o animalul de companie a participantului și publicarea Participării la Concurs în comentariul de la rubrica Informații despre Concurs de pe profilul Organizatorului de pe rețeaua de socializare https://www.Instagram.com/zooplus_ro.

Comentariul cu cele mai multe aprecieri (like-uri) va fi desemnat câștigător, iar participanții trebuie să ne urmărească pe Instagram pentru a se califica și să dea share în story la postare. Înscrierea la Concurs nu trebuie să încalce prevederile legislației în vigoare, principiile de conviețuire socială, bunele maniere, prevederile Regulamentului, precum și "Standardele Comunității Instagram" disponibile la adresa: https://transparency.fb.com/pl-pl/policies/community-standards/.

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude din Concurs Sarcina de Concurs depusă în cazul în care:

a) include în Sarcina de concurs conținut injurios, ofensator, politic, propagandistic, religios sau ilegal;

b) include în Sarcina de concurs conținut publicitar privind alte entități decât Clientul;

c) încălcarea oricăror drepturi ale unor terțe părți, inclusiv în special: drepturile personale și drepturile de autor și dreptul la protecția imaginii;

d) atunci când Participantul nu deține drepturi de autor sau drepturi dependente asupra Sarcinii de Concurs și a tuturor elementelor sale în măsura indicată în Regulament.

3. După încheierea Concursului, în termen de 7 zile de la încheierea Concursului, Juriul Concursului va selecta o [1] lucrare câștigătoare ale Concursului, pentru care se va acorda un [1] premiu [Premiul]. Selectarea câștigătorului din toate lucrările participante la Concurs de către Juriul Concursului va avea loc ținând cont de următoarele criterii: conformitatea cu sarcina de concurs, numărul de like-uri, faptul că participantul ne urmărește pe profilul de Instagram ca și urmăritor (follower) și că a dat share postării noastre la story.

4. Câștigătorul Concursului va fi informat cu privire la rezultatele Concursului în termen de 7 zile de la încheierea Concursului, printr-un mesaj privat trimis prin intermediul site-ului web aflat la adresa de internet www.Instagram.com.

5. Fiecare Participant poate trimite o singură Participare la Concurs în cadrul Concursului, postând un singur răspuns la Sarcina Concursului și poate câștiga cel mult un singur Premiu în cadrul Concursului.

6. Pentru a participa la Concurs, Participantul trebuie să aibă profilul său individual pe site-ul www.Instagram.com.

7. La Concurs nu pot participa angajații Organizatorului, angajați atât în baza unui contract de muncă, cât și cei care prestează servicii în baza unui contract de mandat sau a unui alt contract de drept civil, precum și membrii familiei apropiate a angajaților (ascendenți, descendenți, soț/soție și frați/soție, persoane adoptate de ei, persoane adoptive).

8. Nu participă la Concurs în cazul în care: a) includ în Concurs elemente vulgare, conținut ofensator, politic, propagandistic, religios sau conținut ilegal; b) încalcă orice drepturi ale unor terțe părți, în special: drepturi personale și drepturi de autor; c) includ conținut publicitar, cu excepția conținutului publicitar privind marca și produsele Organizatorului.

9. Prin trimiterea Înscrierii la Concurs, Participantul declară și garantează că Înscrierea la Concurs este rezultatul muncii sale personale, nu încalcă prevederile legislației general aplicabile, în special orice drepturi personale sau economice ale unor terțe părți (inclusiv drepturi de autor, drepturi de marcă) și că Participantul este pe deplin îndreptățit să trimită o Participare la Concurs și nu este grevat de niciun drept al unor terțe părți.

III. Premii

1. Premiul în cadrul Concursului este un ansamblu de joacă Casă de turtă dulce cu o valoare netă care nu depășește 455 RON (în cuvinte: patru sute cinci zeci și cinci de lei) și nu mai mică de 454 RON (în cuvinte: patru sute cinci zeci și patru de lei).

IV. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

1. Prin trimiterea unei Înscrieri la Concurs, în conformitate cu Regulamentul, Participantul declară și garantează că Înscrierea la Concurs este rezultatul creației sale personale, nu încalcă prevederile legislației general aplicabile, în special drepturile personale sau de proprietate ale unor terți (inclusiv m.in drepturi de autor, drepturi de marcă) și că Participantul are dreptul deplin de a trimite Înscrierea la Concurs și nu este grevat de drepturi ale unor persoane. terță parte.

2. În conformitate cu art. 921 § 3 din Codul civil, Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita Câștigătorului achiziționarea tuturor drepturilor de proprietate asupra participării la Concurs adjudecate de acel Câștigător. Într-un astfel de caz, Câștigătorul va transfera Organizatorului drepturile patrimoniale ale autorului asupra Participării la Concurs prin intermediul unui acord încheiat în scris sub sancțiunea nulității, pe toate domeniile de exploatare cunoscute la data transferului drepturilor patrimoniale ale autorului, în special:

a) pentru producerea, înregistrarea și reproducerea Participării la Concurs în următoarele tehnici: tipărire, reprografie, înregistrare digitală, magnetică, b) introducerea pe piață a Înscrisului de concurs prin vânzare cu ridicata și cu amănuntul, c) împrumutul și închirierea Înscrisului de concurs, d) publicații, în orice tip de presă atât în conținutul ziarelor/revistelor, cât și pe primele pagini ale acestora, inclusiv ca parte a anunțurilor publicitare și a anunțurilor de presă, e) punerea la dispoziția publicului a Înscrisului de concurs, astfel încât oricine să aibă acces la el în locul și la momentul ales de acesta; f) prezentarea și introducerea în memoria calculatoarelor și în serverele rețelelor de calculatoare, inclusiv în cele general disponibile, cum ar fi Internetul și punerea lor la dispoziția utilizatorilor acestor rețele în scopuri publicitare, g) prezentarea către angajații și colaboratorii Organizatorului și clienții Organizatorului, h) împrumutul și închirierea suporturilor pe care a fost înregistrată Intrarea la Concurs, i) prelucrarea Intrării la Concurs prin metoda digitală și analogică, j) diseminarea prin punerea la dispoziție a reprezentanților mass-media și ai presei, inclusiv pe internet, în scopul publicării acestora, la discreția mass-media și a presei, k) expunerea și afișarea Înscrierii la Concurs, inclusiv în locuri publice, l) pregătirea elaborărilor Înscrierii la Concurs și combinarea Înscrierii la Concurs cu alte lucrări și exploatarea lucrărilor astfel create în domeniile de exploatare menționate mai sus. Pentru transferul de drepturi de autor menționat mai sus, Câștigătorul nu are dreptul la un alt beneficiu decât Premiul.

3. În cazul în care este necesară extinderea domeniului de exploatare a Lucrării participante la Concurs la domenii care nu sunt enumerate în prezentul Regulament, Organizatorul și Câștigătorul vor reglementa, printr-un acord separat, condițiile de transfer al drepturilor de autor în domenii de exploatare care nu sunt enumerate în prezentul Regulament. Organizatorul are dreptul de prioritate în achiziționarea drepturilor de exploatare a Lucrărilor din Concurs în domenii de exploatare care nu sunt enumerate în prezentul Regulament.

V. ACORDAREA PREMIILOR ÎN CADRUL CONCURSULUI

1. Premiile vor fi transferate Câștigătorului Concursului, prin expedierea acestora pe cheltuiala Organizatorului, prin curier, în termen de 7 zile de la data anunțării rezultatelor Concursului în condiții de disponibilitate a produsului, dar în orice caz nu vor fi trimise mai devreme decât înainte ca respectivul Câștigător să furnizeze datele pentru livrare. Câștigătorul sunt rugați să trimită o confirmare de primire în scris a premiilor sub forma unui protocol de colectare.

2. Premiile transferate în cadrul Concursului nu pot fi schimbate cu altele, inclusiv cu echivalentul lor în bani.

3. Organizatorul informează că, în cazul în care câștigătorul Concursului furnizează date false, incomplete sau incorecte, precum și în cazul în care nu furnizează datele în termen de 14 zile de la data primirii unui mesaj din partea Organizatorului prin care se solicită transmiterea datelor, este posibil să fie imposibil să se elibereze Premiul, în ciuda diligențelor depuse de Organizator.

4. Premiile din cadrul Concursului, care nu au fost distribuite între câștigători din motive pentru care Organizatorul nu este responsabil, rămân la dispoziția Organizatorului.

VI. PROCEDURA DE RECLAMAȚIE

1. Eventualele reclamații referitoare la desfășurarea Concursului pot fi transmise Organizatorului în perioada de desfășurare a Concursului și în termen de 30 de zile de la data încheierii Concursului, respectiv până la data de 7.12.2021 inclusiv, la următoarea adresă: Organizator: Str: Prądnicka 20A, 30-002 Cracovia sau prin e-mail la adresa Organizatorului: service@zooplus.pl.

2. Reclamațiile vor fi luate în considerare în termen de 14 zile de la data livrării reclamației.

3. Organizatorul analizează reclamațiile pe baza prezentului regulament.

4. Pentru a examina eficient reclamația, vă rugăm să includeți:

a) motivul descris al reclamației cu privire la desfășurarea Concursului "Aventură cu un animal de companie"; b) indicarea numelui, prenumelui și a adresei de corespondență (precum și, opțional, a unui număr de telefon mobil de contact); c) justificarea motivelor pentru depunerea reclamației; d) modalitatea preconizată de examinare a reclamației.

5. Utilizarea procedurii de reclamație este voluntară și nu reprezintă o condiție pentru ca Participantul să poată înainta pretenții în instanță.

VII. DISPOZIȚII FINALE

1. Concursul nu este în niciun fel sponsorizat, aprobat, organizat sau administrat, sau afiliat cu www.Instagram.com. Orice informații care sunt puse la dispoziție pentru participarea la Concurs vor fi folosite numai în scopul și în scopurile Concursului și în condițiile descrise în Regulament. Site-ul www.Instagram.com este doar un mijloc de comunicare în cadrul Concursului, astfel că înscrierea la Concurs reprezintă și o declarație a Participantului la Concurs prin care acesta exonerează serviciul www.Instagram.com de orice răspundere legată de desfășurarea Concursului.

2. În perioada de desfășurare a Concursului, textul Regulamentului Concursului va fi pus la dispoziția publicului pe profilul oficial al Organizatorului, aflat la adresa de internet https://www.Instagram.com/zooplus_ro.

3. În ceea ce nu este reglementat de Regulament, se aplică prevederile Codului Civil și ale GDPR (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor JO L.2016.119.1).

4. Datorită faptului că Concursul se desfășoară prin mijloace electronice, Participantul, prin înscrierea la Concurs, acceptă ca regulile de furnizare a serviciilor electronice să reglementeze regulile rețelei sociale www.Instagram.com prin intermediul căreia se desfășoară Concursul.

5. Regulamentul se supune prevederilor legislației general aplicabile în România.

*Prețul de vânzare cu amănuntul sugerat de Producător** Condiții de livrare